Aplikacija Seaman ima dodatni modul Računi koji ima opciju izdavanja faktura kompanijama na kojima su ukrcani pomorci agencije.

Računi se mogu izdavati za kompanije zbirno i za brodove po kompaniji.

Također, računi se mogu sastojati od dva dijela – fiksnog i/ili varijabilnog dijela, a odnose se na određeni vremenski period. Svi računi i sva plaćanja unose se u valuti (najčešće USD).

U modulu Računi mogu se evidentirati i uplate kompanija i tako vršiti zatvaranje računa sa uplatom.

Modul Računi ima sljedeće izvještaje:

  • Ship invoice – izvještaj omogućava pregled i printanje računa za jedan ili za sve brodove pojedine kompanije
  • Seaman fee and expenses – daje popis svih pomoraca koju su u zadanom periodu otišli/došli na brod za jednu ili sve kompanije
  • Sumary invoice – za odabranu kompaniju i odabrane račune ispisuju se troškovi ili sumarno po brodovima ili po stavkama računa
  • Seaman on ship – daje popis svih pomoraca koji su u zadanom periodu otišli na neki brod i koji je to brod, za jednu ili sve kompanije
  • Kartica kompanije – omogućava pregled i ispis kartice kompanije, popis računa i uplata za određeni period, sa ili bez prethodnog prometa
  • Popis neplaćenih računa – pregled i ispis svih neplaćenih računa po kompaniji
Skip to content