Dugotrajna imovina namijenjena je vođenju knjigovodstva dugotrajne imovine i sitnog inventara  sa svim specifičnostima. Podsustav evidentira podatke o svim promjenama vrijednosti i količine osnovnih sredstava.Isto tako, program dokumentima tipa prezaduženja omogućuje praćenje kretanja sredstva (i sitnog inventara i osnovnog sredstva) po lokacijama i organizacijskim jedinicama.

Prilikom knjiženja i storniranja dokumenata (primka, aktiviranje, obračun, otuđenje,…) provode se sve potrebne kontrole i u skladu s rezultatima isto se izvršava ili sprječava.

Šifrarnik Osnovno sredstvo se automatski ažurira prijenosom u novu godinu u skladu s rezultatima obračuna revalorizacije i otpisa, odnosno posljednje inventure. Automatizirano je financijsko knjiženje svih promjena na osnovnim sredstvima.

Inventura je podržana bar kod čitačem za sva sredstva koja su identificirana bar kodom.

Osnovna sredstva – financijsko

U slučajevima kada se osnovno sredstvo od dobavljača stavlja na određenu lokaciju bez skladištenja koristimo dokument iz sekcije Osnovno sredstvo-financijsko.

Ovaj modul omogućava unos, ažuriranje te brisanje dokumenata kojima se zaprimaju i prate osnovna sredstva vezana samo s financijskim dokumentima.

Obračun amortizacije

U obračun ulaze sva  osnovna sredstva koja su primljena kroz dokumente koji su likvidirani, a  koja nisu otuđena. To se odnosi na  primku početnog unosa ili bilo koji dokument koji ima datum najkasnije do datuma obračuna.

U ovom dokumentu stavke se ne unose ručno. Kartice Stavke i Stavke – tablica koje služe isključivo za pregled stavki u obliku forme, odnosno tablice su nedostupne sve dok se ne pokrene obračun pritiskom na dugme Obračun.

U Sustavu-u se obračun amortizacije može provoditi na bilo koji dan, uz uvjet da su osnovna sredstva koja su obuhvaćena tim obračunom na, do tog datuma, dokumentima koji su likvidirani (razrađeni po računima).

Obračun se može provoditi na razini određene org.jedinice, nomenklature, grupe ili odabirom određenih osnovnih sredstava ili za sve ili kombinacijom navedenih odrednica.

Ako se želi ‘privremeni obračun amortizacije’, točnije vidjeti kolika su sredstva u željenom razdoblju u otpisu onda se ne mora pokretati obračun amortizacije već koristiti izvješće Pregled stanja osnovnih sredstava po nomenklaturi, na koje će se vidjeti podaci o nabavnoj, otpisanoj i akumulacijskoj vrijednosti.

Inventura

Dokument inventure dozvoljava pripremu i provedbu inventura za sve lokacije ili po pojedinačnim lokacijama. Samo ažuriranje liste inventure može bit provođeno ‘ručno’ ili preko ‘čitaća’ (datoteke).

Modul IVENTURA  služi za generiranje i ažuriranje inventure (na osnovu stvarnog stanja), te knjiženje inventurnih razlika (generiranje dokumenata o višku, manjku, rashodu).

U programu se razlikuju dvije metode provedbe inventure glede naćina ažuriranja podataka:

  1. Ažuriranje inventure na osnovu popisa ručnim čitačem
  2. Ažuriranje inventure na osnovu ‘ručnog’ popisa

Zapisnik o rashodu

Razlika između knjiženog i stvarnog stanja rezultira odgovarajućim dokumentima: Manjak i Višak. Ručno pravljenje ovih dokumenata nije moguće.

Zapisnik o višku, manjku i otpisu

Zapisnik o višku manjku i otpisu je dokument koji može nastati pravljenjem iz dokumenta ili generiranjem iz dokumenta inventure.

Dokumenti manjka, viška i otpisa  nakon izvršenog likvidiranja treba prenijeti u glavnu knjigu. Oni koji nastaju generiranjem iz Inventure su potvrđeni pa iste treba likvidirati i prenijeti u glavnu knjigu.Dokumenti manjka, viška i otpisa nakon izvršenog likvidiranja treba prenijeti u glavnu knjigu. Oni koji nastaju generiranjem iz Inventure su potvrđeni pa iste treba likvidirat i prenijeti u glavnu knjigu.

Skip to content